slita

sliter

slet

slitit

slit

Verb
  • "Slit inte av repet!"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vardagligt

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer