skovla

skovlar

skovlade

skovlat

skovla

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)