skaka

skakar

skakade

skakat

skaka

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Möjliga synonymer