prat

pratet

prat

praten

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vardagligt

Möjliga synonymer
prat

prats

Substantiv
slang

Synonymer

Möjliga synonymer