myndling

myndlingen

myndlingar

myndlingarna

Substantiv
juridik
Omyndig är den som enligt lag inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal med annan part. Omyndig är den som inte fyllt 18 år. Fram till 1989 kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga. I äldre tider var även kvinnor omyndiga.

Omyndig är den som i lagtexter kallas underårig eller minderårig, det vill säga en person under 18 år. En person under 15 år är dessutom icke straffmyndig och kan inte dömas för brott