eskapism

eskapismen

eskapismer

eskapismerna

Substantiv
verklingshetsflykt

Synonymer

Möjliga synonymer