avlat

avlaten

(-)(-)
Substantiv
religion

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
avla

avlar

avlade

avlat

avla

Verb

Synonymer